System Informacji Przestrzennej to system informacyjny, który jest odpowiedzialny za:

 • przechowywanie
 • zarządzanie
 • przetwarzanie
 • udostępnianie

danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. Obiektami w SIP mogą być zarówno obiekty naturalne i sztuczne, jak i szereg zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych.

Beneficjentami systemów typu SIP są przede wszystkim podmioty, które z racji swojej działalności operują danymi o charakterze przestrzennym. Są to np. ośrodki naukowe, firmy sektora prywatnego, a przede wszystkim jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Ideą funkcjonowania SIP jest organizacja danych w postaci poszczególnych warstw. Ilość, wielkość oraz tematyka przechowywanych w nich informacji nie jest w żaden sposób ograniczona i zależy od indywidualnych potrzeb użytkowników systemu.

 

System IPmap jest nowoczesnym narzędziem przeznaczonym dla administracji samorządowej. IPmap jako System Informacji Przestrzennej umożliwia graficzną prezentację gromadzonych i przetwarzanych informacji.

 

System podzielony jest na dwie części:

 • wewnętrzną – pracującą po stronie Urzędu, dostępną jedynie dla Pracowników Urzędu, składającą się z modułów usprawniających wykonywanie codziennych obowiązków i umożliwiających szybkie pozyskiwanie informacji – m.in. odnośnie mienia gminnego, numeracji adresowej, EGiB, SUiKZP / MPZP itp. Cześć wewnętrzna umożliwia dostęp do części opisowej EGiB – (nr ksiąg wieczystych, informacje o właścicielach działek, dane odnośnie użytków) bez konieczności łączenia się ze Starostwem poprzez Internet. Dostęp do poszczególnych modułów jest zabezpieczony koniecznością podania loginu i hasła. Ponadto, w ramach konkretnych aplikacji możliwe jest określenie indywidualnych praw użytkownika tj. praw administratora, praw do edycji danych oraz praw jedynie do podglądu danych bez możliwości ich modyfikacji. Aplikacje umożliwiają jednoczesną pracę kilku użytkowników na różnych stanowiskach.
 •  zewnętrzną – przeznaczoną dla osób spoza Urzędu – mieszkańców, inwestorów lub turystów, którzy poprzez specjalny portal mapowy są w stanie zapoznać się z przydatnymi informacjami oraz danymi, których publikacja jest niejednokrotnie obowiązkiem gminy. Dostęp do portalu mapowego możliwy jest poprzez typowe przeglądarki internetowe i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania tzw. wtyczek.

 

System IPmap jest instalowany na lokalnym serwerze w Urzędzie, którego właścicielem jest Gmina. Takie podejście sprawia, że:

 • do codziennej pracy nie jest konieczne stałe połączenie z Internetem, zarówno prędkość jak i niezawodność łącza jest nieistotna
 • dane, zwłaszcza graficzne, są przetwarzane znacznie szybciej, ponieważ są wyświetlane w dedykowanym, desktopowym programie przystosowanym do pracy z danymi graficznymi – zarówno wektorowymi jak i rastrowymi, a nie poprzez mało wydajną przeglądarkę internetową
 • dzięki pracy w lokalnej sieci zachowane zostaje większe bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a trzeba mieć na względzie fakt, iż w bazie danych przechowywane są dane osobowe

 

Modułowa budowa Systemu IPmap

zapewnia realizację wszelkich niezbędnych dla systemu SIP funkcjonalności. Niemniej w przypadku poszczególnych realizacji istnieje możliwość (a zwykle konieczność) indywidualnego dostosowania go do potrzeb wynikających z istniejących lokalnie warunków. Modułowa budowa systemu umożliwia wykorzystanie tylko wybranych jego części lub w razie potrzeby, stworzenia nowych modułów realizujących nieprzewidziane w systemie zadania konieczne przy danej implementacji.

 

Moduł IPportal służy do prezentacji wybranych danych pochodzących m.in. z wewnętrznej części systemu IPmap i umożliwia m.in.:

 • sterowanie widocznością poszczególnych warstw tematycznych
 • sterowanie przezroczystością wybranych warstw tematycznych
 • wyszukiwanie działek, punktów adresowych, POI
 • wyświetlanie informacji o obiektach po ich wskazaniu na mapie
 • wyświetlanie zasięgów MPZP
 • wyświetlanie legend dotyczących MPZP/Studium
 • bezpośredni dostęp do tekstów uchwał dotyczących MPZP oraz Studium
 • publikację punktów adresowych/ulic z modułu IPemuia
 • wyświetlanie danych z modułu IPinwestycje
 • dokonywanie przybliżonych pomiarów odległości i powierzchni
 • generowanie poglądowych wydruków mapy
 • podczytywanie warstw zewnętrznych za pomocą usługi WMS

 

Moduł IPplan służy do pracy z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) i umożliwia m.in.:

 • wyświetlanie MPZP oraz Studium na podkładzie mapy ewidencyjnej
 • przeglądanie uchwał dotyczących MPZP z wyszukiwarką tekstu
 • zautomatyzowane generowanie wypisu, wyrysu i zaświadczenia z możliwością swobodnej edycji tekstu
 • prowadzenie rejestru decyzji WZ i ULICP z graficzną wizualizacją danych na mapie ewidencyjnej
 • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
 • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi
 • podczytanie warstw dodatkowych, np.: stref ochrony uzdrowiskowej, terenów zalewowych, itp.

 

Moduł IPemuia służy do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku (Dz.U. 2012 poz. 125) i umożliwia m.in.:

 • nadawanie nowych numerów porządkowych, w tym: rejestrację wniosku, umieszczenie punktu na mapie, automatyczne wygenerowanie zawiadomienia
 • dodawanie ulic, placów oraz pozostałych obiektów zgodnie z Rozporządzeniem
 • generowanie raportów i zestawień dotyczących punktów adresowych/ulic
 • przeglądanie danych archiwalnych
 • cykliczne zasilanie bazy danych PRG
 • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
 • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi
 • wyświetlenie wprowadzonych punktów na portalu mapowym IPportal

 

Moduł IPmienie służy do zarządzania zasobem nieruchomości zapisanym w postaci działek, budynków, budowli i lokali oraz umożliwia m.in.:

 • wprowadzanie informacji tekstowych dotyczących wybranych obiektów wraz z wizualizacją danych na mapie ewidencyjnej
 • wprowadzanie szczegółowych informacji o formach władania na wybranych obiektach mienia, m.in.: dzierżawy, użyczenia, itd.
 • przechowywanie skanów dokumentów, np. zawartych umów, decyzji
 • generowanie raportów i zestawień – również na potrzeby sporządzenia deklaracji podatkowej
 • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
 • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi

 

Moduł IPpoi służy do zarządzania tzw. punktami POI, którymi mogą być np.: szkoły, urzędy, apteki, bankomaty, zabytki, wydarzenia i umożliwia m.in.:

 • wprowadzanie i edycję informacji dotyczących POI
 • ustawianie indywidualnej ikony reprezentującej dany punkt POI
 • szybkie wyszukiwanie punktów POI z opcją wskazania lokalizacji
 • dołączanie galerii zdjęć związanych z określonym punktem
 • sterowanie widocznością punktu POI na portalu mapowym IPportal
 • ustawienie wyświetlania punktu POI na portalu mapowym IPportal w ustalonym zakresie czasowym
 • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
 • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi

 

Moduł IPinwestycje służy zarządzania informacjami o terenach inwestycyjnych umożliwiając m.in.:

 • wprowadzanie informacji o działkach lub terenach przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
 • wprowadzanie informacji o obszarach SAG, SSE wraz z towarzyszącą infrastrukturą, np. wodociągami, liniami energetycznymi
 • wprowadzanie informacji widocznych jedynie po stronie urzędu, np. notatki dotyczące rozmów z inwestorami itp.
 • prezentowanie danych na podkładzie EGiB, MPZP, Studium
 • dołączanie zdjęć do obiektów
 • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
 • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi
 • publikację wybranych danych na ogólnodostępnym portalu mapowym IPportal

 

Moduł IPoświetlenie służy do prowadzenia ewidencji przestrzennej oświetlenia umożliwiając m.in.:

 • ewidencjonowanie punktów świetlnych będących własnością miasta, jak również pozostałego oświetlenia stanowiącego własność innych gestorów
 • wprowadzanie szczegółowych parametrów słupów, opraw oświetleniowych oraz linii zasilających napowietrznych i kablowych
 • prezentowanie danych na podkładzie Ewidencji Gruntów i Budynków
 • ewidencjonowanie i prezentację dowolnej dokumentacji (np. zdjęciowej, technicznej) związanej z punktem świetlnym
 • lokalizowanie lamp podlegających wymianie oraz miejsc wymagających doświetlenia
 • dokonywanie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni (dostępna opcja przyciągania do linii i wierzchołków)
 • skorzystanie z kompozytora wydruków umożliwiającego dokonanie dowolnego wydruku w wybranej skali, z dodatkowymi opisami tekstowymi

 

IPmetadane – moduł do publikacji metadanych zgodnie z Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489) będącej transpozycją Dyrektywy INSPIRE 2007/2/WE.

 

Realne korzyści zamiast pustych obietnic

Wdrożenie Systemu IPmap w gminie niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści, wśród których najważniejsze to:

 • ułatwienie i usprawnienie pracy pomiędzy poszczególnymi referatami w urzędzie
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej i Dyrektywą INSPIRE
 • usprawnienie obsługi interesantów – zarówno w urzędzie jak i poprzez Internet
 • uatrakcyjnienie działań związanych z promocją Gminy w zakresie turystyki oraz inwestycji, poprzez prezentację danych na portalu mapowym
 • praca z jednym spójnym systemem z nielimitowanym dostępem do zasobów
 • błyskawiczny dostęp do coraz większej ilości danych
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły, w tym również tworzone na indywidualne zamówienie